فكر كنم راس مي گفت، آخه همه نخورده لبخند زدند

خانمه تو مترو داد مي زد:دونات، دونات ضدافسردگي

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

ولي منظورش يعني كي بود؟ نفهميدم

ايرانيان غريب

ملت بامزه