۲۱ تیر ۱۳۹۳

فكر كنم راس مي گفت، آخه همه نخورده لبخند زدند

خانمه تو مترو داد مي زد:دونات، دونات ضدافسردگي

هیچ نظری موجود نیست:

نه تو رو خدا حتما بیا گل و سرو را با گاو و بز مقایسه کن ببین می شه یا نه نابغه

استاد مي خوام مقالمو تطبيقي كار كنم مي شه؟ بله مي شه ، موضوعت؟  مي خوام نقوش گياهي را با جانوري مقايسه كنم مي شه؟ نظر خودت چيه؟!!!! ...