۲۳ تیر ۱۳۹۳

ديگه، من بايد يه فرقي با بقيه آدما داشته باشم

يادم رفت براتون بگم ، ام ار اي كه رفته بودم با اون لباس مسخره ها ، كلاه بر سر منتظر نشسته بودم ، آقاي متصدي اومد گفت :مشكلتون چي بود؟
يكم عجيب بود كه به جاي دكتره متصدي اينو مي پرسه اما با جديت تمام، جزييات مشكلاتم در اون قسمتهاي پاييني را توضيح دادم
بعد آقاهه اشاره كرد كه گوشي تو در بيار، گوشي مو در اوردم، آقاهه گفت : پرسيدم اسمتون چي بود؟ 

هیچ نظری موجود نیست:

نه تو رو خدا حتما بیا گل و سرو را با گاو و بز مقایسه کن ببین می شه یا نه نابغه

استاد مي خوام مقالمو تطبيقي كار كنم مي شه؟ بله مي شه ، موضوعت؟  مي خوام نقوش گياهي را با جانوري مقايسه كنم مي شه؟ نظر خودت چيه؟!!!! ...