گفتم حالا ترم شروع بشه كلي بخنديم ها


چه دليلي براي اين داشتي كه قهرمان فيلم مسيحي معتقدي بوده؟

تو زندان در مقابل تجاوز مقاومت مي كرد
؟!!!

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

ولي منظورش يعني كي بود؟ نفهميدم

سن كه رسيد به پنجاه، فشار مي ياد به چند جا

١٤٠