۲۶ مهر ۱۳۹۳

گفتم حالا ترم شروع بشه كلي بخنديم ها


چه دليلي براي اين داشتي كه قهرمان فيلم مسيحي معتقدي بوده؟

تو زندان در مقابل تجاوز مقاومت مي كرد
؟!!!

هیچ نظری موجود نیست:

نه تو رو خدا حتما بیا گل و سرو را با گاو و بز مقایسه کن ببین می شه یا نه نابغه

استاد مي خوام مقالمو تطبيقي كار كنم مي شه؟ بله مي شه ، موضوعت؟  مي خوام نقوش گياهي را با جانوري مقايسه كنم مي شه؟ نظر خودت چيه؟!!!! ...