۲۳ مرداد ۱۳۹۴

ولي خدايي از نحوه اعتراضشون خوشم اومد

استاده داغون بي سواده، علاوه بر اينكه بد دهن و بي اخلاقه، دانشجو ها هم يك روز يك عالمه مرغ از پنجره ريختن تو اتاقش

هیچ نظری موجود نیست:

زندانهای آحری

بحثی داریم در معماری به نام روانشناسی   محیط،  اینکه بنا و انسان چه رابطه روانی با یکدیگر برقرار می کنند. مشاهده شده که ساخت یک مجموعه آ...