ولي خدايي از نحوه اعتراضشون خوشم اومد

استاده داغون بي سواده، علاوه بر اينكه بد دهن و بي اخلاقه، دانشجو ها هم يك روز يك عالمه مرغ از پنجره ريختن تو اتاقش

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

ولي منظورش يعني كي بود؟ نفهميدم

سن كه رسيد به پنجاه، فشار مي ياد به چند جا

١٤٠