جملات حكيمانه

چرا هميشه درهاي كابينت آشپزخونه ات بازه؟
عمر خيلي كوتاهه، مي دوني، نبايد با باز و بسته كردن در كابينت حيف بشه
 

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

ولي منظورش يعني كي بود؟ نفهميدم

سن كه رسيد به پنجاه، فشار مي ياد به چند جا

١٤٠