۷ شهریور ۱۳۹۴

پس نتيجه مي گيريم فرويد اشتباه كرده و عقده اختگي متعلق به دخترها نيست، تصور پسرهاست

مادر دوقلوها بهشون گفته كه اگه به جينگولشون دست بزنن ، كنده مي شه
يكي از دو قلوها گفته: پس دخترا دست زدن به جينگولشون!
،
،
😉

هیچ نظری موجود نیست:

خواننده هاي خاموش هم روشن شيد لطفا

دوستان خانمي از آشنايان مجازي اين حكايت از عبيد زاكاني را بازنشر كردند بسيار مايلم كه نظرتان را بعد از خواندن حكايت بدانم اگر دوستش ...