پس نتيجه مي گيريم فرويد اشتباه كرده و عقده اختگي متعلق به دخترها نيست، تصور پسرهاست

مادر دوقلوها بهشون گفته كه اگه به جينگولشون دست بزنن ، كنده مي شه
يكي از دو قلوها گفته: پس دخترا دست زدن به جينگولشون!
،
،
😉

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

ولي منظورش يعني كي بود؟ نفهميدم

سن كه رسيد به پنجاه، فشار مي ياد به چند جا

١٤٠