۲۰ شهریور ۱۳۹۴

نقشي ازلي

جمعه بازار و زيبايي هايي كه به خانه ام مي آورد
چه كسي اين نقش را بافته؟ از كهن الگوي ماهي ها چه مي دانسته؟ عنصر تكرار، ريتم و توازن و تعادل را كجا آموخته؟

هیچ نظری موجود نیست:

زندانهای آحری

بحثی داریم در معماری به نام روانشناسی   محیط،  اینکه بنا و انسان چه رابطه روانی با یکدیگر برقرار می کنند. مشاهده شده که ساخت یک مجموعه آ...