نقشي ازلي

جمعه بازار و زيبايي هايي كه به خانه ام مي آورد
چه كسي اين نقش را بافته؟ از كهن الگوي ماهي ها چه مي دانسته؟ عنصر تكرار، ريتم و توازن و تعادل را كجا آموخته؟

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

ولي منظورش يعني كي بود؟ نفهميدم

سن كه رسيد به پنجاه، فشار مي ياد به چند جا

١٤٠