۲۰ شهریور ۱۳۹۴

نقشي ازلي

جمعه بازار و زيبايي هايي كه به خانه ام مي آورد
چه كسي اين نقش را بافته؟ از كهن الگوي ماهي ها چه مي دانسته؟ عنصر تكرار، ريتم و توازن و تعادل را كجا آموخته؟

هیچ نظری موجود نیست:

پایان سفر

بعد از راین به سمت کلوتهای شهداد رفتیم، جاده بسیار متفاوت شدو شبیه اطراف شیراز، کوه به همراه واحه های سبز پر درخت، ...