اخه آي كيو

دوستم تونست با قلدر بازي تو صف پمپ بنزين حق خودشه بگيره و بره جلو
رفت اونجا ديد گازه 
دخترش بهش مي گفت: بزن مامان، بزن ضايع نشيم

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

ولي منظورش يعني كي بود؟ نفهميدم

سن كه رسيد به پنجاه، فشار مي ياد به چند جا

١٤٠