۲۳ شهریور ۱۳۹۴

اخه آي كيو

دوستم تونست با قلدر بازي تو صف پمپ بنزين حق خودشه بگيره و بره جلو
رفت اونجا ديد گازه 
دخترش بهش مي گفت: بزن مامان، بزن ضايع نشيم

پایان سفر

بعد از راین به سمت کلوتهای شهداد رفتیم، جاده بسیار متفاوت شدو شبیه اطراف شیراز، کوه به همراه واحه های سبز پر درخت، ...