۲۳ شهریور ۱۳۹۴

اخه آي كيو

دوستم تونست با قلدر بازي تو صف پمپ بنزين حق خودشه بگيره و بره جلو
رفت اونجا ديد گازه 
دخترش بهش مي گفت: بزن مامان، بزن ضايع نشيم

خواننده هاي خاموش هم روشن شيد لطفا

دوستان خانمي از آشنايان مجازي اين حكايت از عبيد زاكاني را بازنشر كردند بسيار مايلم كه نظرتان را بعد از خواندن حكايت بدانم اگر دوستش ...