۲۳ شهریور ۱۳۹۴

اخه آي كيو

دوستم تونست با قلدر بازي تو صف پمپ بنزين حق خودشه بگيره و بره جلو
رفت اونجا ديد گازه 
دخترش بهش مي گفت: بزن مامان، بزن ضايع نشيم

زندانهای آحری

بحثی داریم در معماری به نام روانشناسی   محیط،  اینکه بنا و انسان چه رابطه روانی با یکدیگر برقرار می کنند. مشاهده شده که ساخت یک مجموعه آ...