ساعت ده شب بود و البته كه من گفتم: خواهش مي كنم وظيفه مونه

روی پله های بی آر تی هستم که مردی به من اطلاع می دهد گوشی ام در حال بیرون افتادن از کیفم است، تشکر می کنم و او در جواب از من تشکر می کنید
بابت اینکه:  شما پرستارها تا این وقت شب در خیابان هستید!

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

ولي منظورش يعني كي بود؟ نفهميدم

سن كه رسيد به پنجاه، فشار مي ياد به چند جا

١٤٠