۸ آبان ۱۳۹۴

ساعت ده شب بود و البته كه من گفتم: خواهش مي كنم وظيفه مونه

روی پله های بی آر تی هستم که مردی به من اطلاع می دهد گوشی ام در حال بیرون افتادن از کیفم است، تشکر می کنم و او در جواب از من تشکر می کنید
بابت اینکه:  شما پرستارها تا این وقت شب در خیابان هستید!

هیچ نظری موجود نیست:

زندانهای آحری

بحثی داریم در معماری به نام روانشناسی   محیط،  اینکه بنا و انسان چه رابطه روانی با یکدیگر برقرار می کنند. مشاهده شده که ساخت یک مجموعه آ...