تصور قيافه من در هنگام بررسي اعتراض دانشجويان

نوشته عمل همورييد كرده نتونسته سر جلسه بشينه
و
امتحان من  اصلا  كتبي نبود

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

ولي منظورش يعني كي بود؟ نفهميدم

سن كه رسيد به پنجاه، فشار مي ياد به چند جا

١٤٠