بابا من شلخته نيستم، من فقط به نظم اعتقادي ندارم

تو جاده بوديم و رها اصرار داشت كه كيفش را داده به من و من انكار، 
بعد از كلي جستجو، كيف يه جاي كاملا  امني و در وضعيت مرتبي  پيدا  شد و فورا رها و محدثه قبول كردند كه من كيفو اونجا نگذاشته بودم 
!!!

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

ولي منظورش يعني كي بود؟ نفهميدم

سن كه رسيد به پنجاه، فشار مي ياد به چند جا

١٤٠