۲۸ بهمن ۱۳۹۴

استرس هاي دفاع

دانشجو با سالوادور دالي خودموني شده بود تا أخر ارائه صداش مي زد: سالي!

هیچ نظری موجود نیست:

خواننده هاي خاموش هم روشن شيد لطفا

دوستان خانمي از آشنايان مجازي اين حكايت از عبيد زاكاني را بازنشر كردند بسيار مايلم كه نظرتان را بعد از خواندن حكايت بدانم اگر دوستش ...