۲۸ بهمن ۱۳۹۴

استرس هاي دفاع

دانشجو با سالوادور دالي خودموني شده بود تا أخر ارائه صداش مي زد: سالي!

هیچ نظری موجود نیست:

پایان سفر

بعد از راین به سمت کلوتهای شهداد رفتیم، جاده بسیار متفاوت شدو شبیه اطراف شیراز، کوه به همراه واحه های سبز پر درخت، ...