استرس هاي دفاع

دانشجو با سالوادور دالي خودموني شده بود تا أخر ارائه صداش مي زد: سالي!

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

ولي منظورش يعني كي بود؟ نفهميدم

سن كه رسيد به پنجاه، فشار مي ياد به چند جا

١٤٠