۲۸ بهمن ۱۳۹۴

استرس هاي دفاع

دانشجو با سالوادور دالي خودموني شده بود تا أخر ارائه صداش مي زد: سالي!

هیچ نظری موجود نیست:

زندانهای آحری

بحثی داریم در معماری به نام روانشناسی   محیط،  اینکه بنا و انسان چه رابطه روانی با یکدیگر برقرار می کنند. مشاهده شده که ساخت یک مجموعه آ...