۲۶ بهمن ۱۳۹۴

آدمي بايد خودش"يكي" ديگري باشد

آدمي بايد يكي را داشته باشد كه به او بگويد: امروز دير رسيدم سر كار
بگويد: مامان اينا از سفر اومدن
بگويد: ناخنهام بلند شده 
ادمي بايد كسي را داشته باشد كه از او بپرسد: امروز سردت نشد؟
بپرسد: رفتي  سر قرار؟
بپرسد: كي برام مي ياري كتابه رو؟
آدمي بايد كسي را داشته باشد كه بشنود:كي رسيدي خونه؟
بشنود: چته؟
بشنود: تو باز رفتي چش بازارو در آوردي؟

هیچ نظری موجود نیست:

زندانهای آحری

بحثی داریم در معماری به نام روانشناسی   محیط،  اینکه بنا و انسان چه رابطه روانی با یکدیگر برقرار می کنند. مشاهده شده که ساخت یک مجموعه آ...