آدمي بايد خودش"يكي" ديگري باشد

آدمي بايد يكي را داشته باشد كه به او بگويد: امروز دير رسيدم سر كار
بگويد: مامان اينا از سفر اومدن
بگويد: ناخنهام بلند شده 
ادمي بايد كسي را داشته باشد كه از او بپرسد: امروز سردت نشد؟
بپرسد: رفتي  سر قرار؟
بپرسد: كي برام مي ياري كتابه رو؟
آدمي بايد كسي را داشته باشد كه بشنود:كي رسيدي خونه؟
بشنود: چته؟
بشنود: تو باز رفتي چش بازارو در آوردي؟

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

ولي منظورش يعني كي بود؟ نفهميدم

سن كه رسيد به پنجاه، فشار مي ياد به چند جا

١٤٠