آن زماني كه به جاه طلبي هايم رسيدم، همينقدر لذت بردم آيا؟


خشك كردن دستانت با حوله خوش رنگ و تازه 
ديدن جوانه هاي  بذري كه كاشته اي
دوش آب داغ بعد از كار  
 خوابيدن در ملافه هاي نو و عطرش

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

ولي منظورش يعني كي بود؟ نفهميدم

سن كه رسيد به پنجاه، فشار مي ياد به چند جا

١٤٠