ده تا آخه؟ خودت جهنم اون استاد راهنماتم بايد تبعيد بشه سيبري با راسكولنيكوف

-پايان نامه اش ده تا فرضيه داشت، مي شه گيسو؟
- شدن كه مي شه اما جرمش خيلي سنگينه
- چقدري مثلا؟
- اعدام يا حبس ابد با اعمال شاقه

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

ولي منظورش يعني كي بود؟ نفهميدم

سن كه رسيد به پنجاه، فشار مي ياد به چند جا

١٤٠