۸ اسفند ۱۳۹۴

ده تا آخه؟ خودت جهنم اون استاد راهنماتم بايد تبعيد بشه سيبري با راسكولنيكوف

-پايان نامه اش ده تا فرضيه داشت، مي شه گيسو؟
- شدن كه مي شه اما جرمش خيلي سنگينه
- چقدري مثلا؟
- اعدام يا حبس ابد با اعمال شاقه

هیچ نظری موجود نیست:

خواننده هاي خاموش هم روشن شيد لطفا

دوستان خانمي از آشنايان مجازي اين حكايت از عبيد زاكاني را بازنشر كردند بسيار مايلم كه نظرتان را بعد از خواندن حكايت بدانم اگر دوستش ...