۸ اسفند ۱۳۹۴

ده تا آخه؟ خودت جهنم اون استاد راهنماتم بايد تبعيد بشه سيبري با راسكولنيكوف

-پايان نامه اش ده تا فرضيه داشت، مي شه گيسو؟
- شدن كه مي شه اما جرمش خيلي سنگينه
- چقدري مثلا؟
- اعدام يا حبس ابد با اعمال شاقه

هیچ نظری موجود نیست:

زندانهای آحری

بحثی داریم در معماری به نام روانشناسی   محیط،  اینکه بنا و انسان چه رابطه روانی با یکدیگر برقرار می کنند. مشاهده شده که ساخت یک مجموعه آ...