۶ اسفند ۱۳۹۴

يعني هيچ جوره راه نداره؟ اصلا؟ اي بابا

- نمي يايي تهران؟ يعني نمي خواي راي بدي؟
- من ؟ معلومه كه راي مي دم، همين جا به هر دو فهرست، تكرار مي كنم به هر دو فهملرست 
- بامزه  خانم،اونجا فقط مي توني به كدخداي دهتون راي بدي، جمع كن پاشو بيا تهران  ه
-!!!؟؟؟؟

۱ نظر:

نسيم گفت...

به "تمام" افراد هر دو فهرست!

خواننده هاي خاموش هم روشن شيد لطفا

دوستان خانمي از آشنايان مجازي اين حكايت از عبيد زاكاني را بازنشر كردند بسيار مايلم كه نظرتان را بعد از خواندن حكايت بدانم اگر دوستش ...