۲۳ اسفند ۱۳۹۴

يك مدير اجرايي صادق

- خاله برام ماست درست كن
- من بلد نيستم
- من يادت مي دم
- خب چرا خودت درست نمي كني؟
- آخه من فقط بلدم تعريف كنم 

هیچ نظری موجود نیست:

ایرانیان غریب

یک گروه خوبی هست در تلگرام که می تونی مشورت بگیری بابت هرچیزی، منم چند بار سوالمو اونجا گذاشتم که : گوشی خوب چی بخرم، زمینی چطور برم گرجس...