يك مدير اجرايي صادق

- خاله برام ماست درست كن
- من بلد نيستم
- من يادت مي دم
- خب چرا خودت درست نمي كني؟
- آخه من فقط بلدم تعريف كنم 

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

ولي منظورش يعني كي بود؟ نفهميدم

سن كه رسيد به پنجاه، فشار مي ياد به چند جا

١٤٠