۲۳ اسفند ۱۳۹۴

يك مدير اجرايي صادق

- خاله برام ماست درست كن
- من بلد نيستم
- من يادت مي دم
- خب چرا خودت درست نمي كني؟
- آخه من فقط بلدم تعريف كنم 

هیچ نظری موجود نیست:

نه تو رو خدا حتما بیا گل و سرو را با گاو و بز مقایسه کن ببین می شه یا نه نابغه

استاد مي خوام مقالمو تطبيقي كار كنم مي شه؟ بله مي شه ، موضوعت؟  مي خوام نقوش گياهي را با جانوري مقايسه كنم مي شه؟ نظر خودت چيه؟!!!! ...