يك مدير اجرايي صادق

- خاله برام ماست درست كن
- من بلد نيستم
- من يادت مي دم
- خب چرا خودت درست نمي كني؟
- آخه من فقط بلدم تعريف كنم 

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

عاقل باشيم ، غمگين نباشيم

و چقدر اين اعداد بي اهميتند زماني كه در من دختري جوان رقص كنان پا بر زمين مي كوبد

فعل ماضي شد؟ غريزم؟ يعني جشن تولد شومو اينقد حياتيه كه ايشون بايد اول شركت كنند بعد تشريف ببرند؟