۱۰ فروردین ۱۳۹۵

مادرك پس از شنيدن سر و صداي غاز نر و ماده هنگام تخم گذاري

زن و شوهر به اي دوتو مي گنا، زنو داره مي زاد، مردو همراش درد مي كشه

هیچ نظری موجود نیست:

خواننده هاي خاموش هم روشن شيد لطفا

دوستان خانمي از آشنايان مجازي اين حكايت از عبيد زاكاني را بازنشر كردند بسيار مايلم كه نظرتان را بعد از خواندن حكايت بدانم اگر دوستش ...