مادرك پس از شنيدن سر و صداي غاز نر و ماده هنگام تخم گذاري

زن و شوهر به اي دوتو مي گنا، زنو داره مي زاد، مردو همراش درد مي كشه

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

ولي منظورش يعني كي بود؟ نفهميدم

سن كه رسيد به پنجاه، فشار مي ياد به چند جا

١٤٠