۱۰ فروردین ۱۳۹۵

مادرك پس از شنيدن سر و صداي غاز نر و ماده هنگام تخم گذاري

زن و شوهر به اي دوتو مي گنا، زنو داره مي زاد، مردو همراش درد مي كشه

هیچ نظری موجود نیست:

زندانهای آحری

بحثی داریم در معماری به نام روانشناسی   محیط،  اینکه بنا و انسان چه رابطه روانی با یکدیگر برقرار می کنند. مشاهده شده که ساخت یک مجموعه آ...