هنجن

خب بچه ها
به ديدار پاييز رفته بودم و جاي همگي خالي
عكسها را در اينستا گرام مي گذارم
Gisoshirazi

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

ولي منظورش يعني كي بود؟ نفهميدم

سن كه رسيد به پنجاه، فشار مي ياد به چند جا

١٤٠