۳ آبان ۱۳۹۵

محتويات خنده هاي ما

ديروز
من: رها عكس اين كفشه را تو تلگرام برات فرستادم نگاه كن ببين خوشت مي ياد، فقط مي ترسم اندازه ات نباشه
رها :واي چه خوشگله، بخر ،اندازه ام هم نبود ، مي اندازم گردنم

امروز
رها: بند خريدي؟
من :چرا؟كفشه بندي نيست كه!
رها :برا اينكه بندازم  گردنم

هیچ نظری موجود نیست:

زندانهای آحری

بحثی داریم در معماری به نام روانشناسی   محیط،  اینکه بنا و انسان چه رابطه روانی با یکدیگر برقرار می کنند. مشاهده شده که ساخت یک مجموعه آ...