محتويات خنده هاي ما

ديروز
من: رها عكس اين كفشه را تو تلگرام برات فرستادم نگاه كن ببين خوشت مي ياد، فقط مي ترسم اندازه ات نباشه
رها :واي چه خوشگله، بخر ،اندازه ام هم نبود ، مي اندازم گردنم

امروز
رها: بند خريدي؟
من :چرا؟كفشه بندي نيست كه!
رها :برا اينكه بندازم  گردنم

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

ولي منظورش يعني كي بود؟ نفهميدم

سن كه رسيد به پنجاه، فشار مي ياد به چند جا

١٤٠