۳ آبان ۱۳۹۵

محتويات خنده هاي ما

ديروز
من: رها عكس اين كفشه را تو تلگرام برات فرستادم نگاه كن ببين خوشت مي ياد، فقط مي ترسم اندازه ات نباشه
رها :واي چه خوشگله، بخر ،اندازه ام هم نبود ، مي اندازم گردنم

امروز
رها: بند خريدي؟
من :چرا؟كفشه بندي نيست كه!
رها :برا اينكه بندازم  گردنم

هیچ نظری موجود نیست:

تصادف را دوست دارم

ديروز عصر رفته بودم دنبال كاغذ ديواري و كاشي حموم، از بس دير رفته بودم كه گرما نباشه به شب رسيدم ،دو سه تا مغازه ديدم و بر گشتم،منتظر ماشي...