دليل غيبتم اينكه در سفرهاي مدام پاييزي هستم

عكسها را در اينستاگرام مي گذارم
Gisoshirazi

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

ولي منظورش يعني كي بود؟ نفهميدم

١٤٠

سن كه رسيد به پنجاه، فشار مي ياد به چند جا