۲۳ آبان ۱۳۹۵

دليل غيبتم اينكه در سفرهاي مدام پاييزي هستم

عكسها را در اينستاگرام مي گذارم
Gisoshirazi

هیچ نظری موجود نیست:

تصادف را دوست دارم

ديروز عصر رفته بودم دنبال كاغذ ديواري و كاشي حموم، از بس دير رفته بودم كه گرما نباشه به شب رسيدم ،دو سه تا مغازه ديدم و بر گشتم،منتظر ماشي...