۱۱ دی ۱۳۹۵

مي شه گذاشتشون زير مجموعه مكانيزمهاي دفاعي؟

استاد جامعه شناسي داشتيم به نام آقابابا، هركجا هست خدايا بسلامت دارش
مي گفت خاطره را بايد كسي تعريف كنه كه خطر كرده
،
،
،
دنياي مجازي  در اين سالهاي جايي شده براي خاطره گويي همه ساحل سلامت طلبان و كنج عافيت گزيدگان و گوشه امن جويان

هیچ نظری موجود نیست:

زندانهای آحری

بحثی داریم در معماری به نام روانشناسی   محیط،  اینکه بنا و انسان چه رابطه روانی با یکدیگر برقرار می کنند. مشاهده شده که ساخت یک مجموعه آ...