مي شه گذاشتشون زير مجموعه مكانيزمهاي دفاعي؟

استاد جامعه شناسي داشتيم به نام آقابابا، هركجا هست خدايا بسلامت دارش
مي گفت خاطره را بايد كسي تعريف كنه كه خطر كرده
،
،
،
دنياي مجازي  در اين سالهاي جايي شده براي خاطره گويي همه ساحل سلامت طلبان و كنج عافيت گزيدگان و گوشه امن جويان

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

ولي منظورش يعني كي بود؟ نفهميدم

سن كه رسيد به پنجاه، فشار مي ياد به چند جا

١٤٠