چه بلايي سر اين نسل آمده است؟

فصل امتحانات و نمره دادن است  و بسيار غمگين كننده
هستند دانشجويي كه مقاله را كلا دزديده اند ، تمام و كمال و  به شدت هم انكار مي خورند و قسم و آيه كه خودشان نوشته اند و وقتي لينك مقاله اصلي را برايشان  مي فرستم شروع مي كنند به گريه و زاري كه تو رو خدا بدبختم و بيچاره
همين گريه و زاري را دانشجوياني كه افتاده اند يا نمره شان كم شده است فراوان حضوري و تلفني و تلگرامي انجام مي دهند كه شرم مي كنم جمله اول استاد توروخدا را تا انتها بخوانم 
آنچه كه بسيار اندوهگينم مي كند اين فقدان اصول اخلاقي ، فقدان غرور، فقدان احترام به خود است
جدا از اينكه من به شدت دست بالا و شلخته تصحيح مي كنم  نمي فهمم و چطور مي توانند بابت نمره اينقدر خودشان را ذليل كنند، 
كاملا بياد دارم دانشجويان قديمي را كه حتي افتادنشان با كلاس بود و عزت نفسشان قابل احترام،
 يادم هست كه حتي بابت اين پذيرش  بزرگ منشانه شكست ،پيش مي آمد كه نمره شان را اضافه كنم 

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

ولي منظورش يعني كي بود؟ نفهميدم

ايرانيان غريب

ملت بامزه