فقدان كسي در پشت دوربين

نمي دانم چرا براي من عكس سلفي گرفتن بيش از آنكه نمود  خودشيفتگي باشد، بيشتر به معناي تنهايي بوده است، 

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

ولي منظورش يعني كي بود؟ نفهميدم

ايرانيان غريب

ملت بامزه