۳۰ بهمن ۱۳۹۵

فقدان كسي در پشت دوربين

نمي دانم چرا براي من عكس سلفي گرفتن بيش از آنكه نمود  خودشيفتگي باشد، بيشتر به معناي تنهايي بوده است، 

هیچ نظری موجود نیست:

تصادف را دوست دارم

ديروز عصر رفته بودم دنبال كاغذ ديواري و كاشي حموم، از بس دير رفته بودم كه گرما نباشه به شب رسيدم ،دو سه تا مغازه ديدم و بر گشتم،منتظر ماشي...