۲۱ فروردین ۱۳۹۶

نشد ديگه

دوقل متفكر به خاله گفته:  حالا من نمي دونم تعطيلات تابستوني برم شمال يا تهران يا اتريش
خاله بهش گفته:  اگه بري اتريش كه زبان خارجي بايد بلد باشي
گفته : نه، مگه شمال كه رفتيم  زبان  خارجي لازم شد؟

هیچ نظری موجود نیست:

تصادف را دوست دارم

ديروز عصر رفته بودم دنبال كاغذ ديواري و كاشي حموم، از بس دير رفته بودم كه گرما نباشه به شب رسيدم ،دو سه تا مغازه ديدم و بر گشتم،منتظر ماشي...