۲۱ فروردین ۱۳۹۶

نشد ديگه

دوقل متفكر به خاله گفته:  حالا من نمي دونم تعطيلات تابستوني برم شمال يا تهران يا اتريش
خاله بهش گفته:  اگه بري اتريش كه زبان خارجي بايد بلد باشي
گفته : نه، مگه شمال كه رفتيم  زبان  خارجي لازم شد؟

هیچ نظری موجود نیست:

زندانهای آحری

بحثی داریم در معماری به نام روانشناسی   محیط،  اینکه بنا و انسان چه رابطه روانی با یکدیگر برقرار می کنند. مشاهده شده که ساخت یک مجموعه آ...