نشد ديگه

دوقل متفكر به خاله گفته:  حالا من نمي دونم تعطيلات تابستوني برم شمال يا تهران يا اتريش
خاله بهش گفته:  اگه بري اتريش كه زبان خارجي بايد بلد باشي
گفته : نه، مگه شمال كه رفتيم  زبان  خارجي لازم شد؟

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

ولي منظورش يعني كي بود؟ نفهميدم

سن كه رسيد به پنجاه، فشار مي ياد به چند جا

١٤٠