چرا اصلا بايد دو تا پارك طالقاني تو يه شهر باشه؟

خب مگه خانه هنرمندان  نزديك خيابون طالقاني نيست؟ 
و مگه خانه هنرمندان خودش تو يه پارك نيست؟
پس مي شه به همون پارك گفت پارك طالقاني ديگه نه؟
يكي اينارو براي رها توضيح بده 
خيلي  حيرتزده است از اينكه در پارك طالقاني با من قرار داشته و من رفتم خانه هنرمندان

نظرات

Ali Akhavan گفت…
بیچاره حق داشته ها!!!!

پست‌های معروف از این وبلاگ

ولي منظورش يعني كي بود؟ نفهميدم

ايرانيان غريب

ملت بامزه