يعني دستت درد نكنه با اين بچه بزرگ كردنت

مي گفت پيرمرد قبل از مرگ وصيت كرده پسرها بيش از يكبار در شاليزار برنج نكارند، پسرها دوباره و سه باره چنين مي كنند و هر بار چنان سمي مي زنند كه 
حتي قورباغه ها و لاك پشت ها هم مي  ميرند... 
نتيجه گيري اخلاقي اينكه : به جاي وصيت در تربيت فرزندان دقت كنيد!

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

ولي منظورش يعني كي بود؟ نفهميدم

سن كه رسيد به پنجاه، فشار مي ياد به چند جا

١٤٠