۱۵ فروردین ۱۳۹۶

يعني دستت درد نكنه با اين بچه بزرگ كردنت

مي گفت پيرمرد قبل از مرگ وصيت كرده پسرها بيش از يكبار در شاليزار برنج نكارند، پسرها دوباره و سه باره چنين مي كنند و هر بار چنان سمي مي زنند كه 
حتي قورباغه ها و لاك پشت ها هم مي  ميرند... 
نتيجه گيري اخلاقي اينكه : به جاي وصيت در تربيت فرزندان دقت كنيد!

هیچ نظری موجود نیست:

نه تو رو خدا حتما بیا گل و سرو را با گاو و بز مقایسه کن ببین می شه یا نه نابغه

استاد مي خوام مقالمو تطبيقي كار كنم مي شه؟ بله مي شه ، موضوعت؟  مي خوام نقوش گياهي را با جانوري مقايسه كنم مي شه؟ نظر خودت چيه؟!!!! ...