۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

تبليغ از نوع گيس طلايي

به دانشجوها گفتم نه اتفاقا خيلي هم خوشحالم، چرا فقط هشت سال از جووني ما بسوزه پاي احمدي؟ شما هم راي نديد تا هشت سال آينده عمرتون بربادفنا بره( وحشتزده به من خيره شدند و تصميم گرفتند كه به روحاني راي دهند)

هیچ نظری موجود نیست:

تصادف را دوست دارم

ديروز عصر رفته بودم دنبال كاغذ ديواري و كاشي حموم، از بس دير رفته بودم كه گرما نباشه به شب رسيدم ،دو سه تا مغازه ديدم و بر گشتم،منتظر ماشي...