تبليغ از نوع گيس طلايي

به دانشجوها گفتم نه اتفاقا خيلي هم خوشحالم، چرا فقط هشت سال از جووني ما بسوزه پاي احمدي؟ شما هم راي نديد تا هشت سال آينده عمرتون بربادفنا بره( وحشتزده به من خيره شدند و تصميم گرفتند كه به روحاني راي دهند)

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

ولي منظورش يعني كي بود؟ نفهميدم

ايرانيان غريب

ملت بامزه