باراني تابستاني

ديشب خوابهايم پر شده بود از كودكي و مدرسه و پاييز، بيدار شدم دليلش را فهميدم، تمام اتاق بوي باران گرفته بود

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

عاقل باشيم ، غمگين نباشيم

و چقدر اين اعداد بي اهميتند زماني كه در من دختري جوان رقص كنان پا بر زمين مي كوبد

فعل ماضي شد؟ غريزم؟ يعني جشن تولد شومو اينقد حياتيه كه ايشون بايد اول شركت كنند بعد تشريف ببرند؟