باراني تابستاني

ديشب خوابهايم پر شده بود از كودكي و مدرسه و پاييز، بيدار شدم دليلش را فهميدم، تمام اتاق بوي باران گرفته بود

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

ولي منظورش يعني كي بود؟ نفهميدم

سن كه رسيد به پنجاه، فشار مي ياد به چند جا

١٤٠