۲۲ تیر ۱۳۹۶

باراني تابستاني

ديشب خوابهايم پر شده بود از كودكي و مدرسه و پاييز، بيدار شدم دليلش را فهميدم، تمام اتاق بوي باران گرفته بود

هیچ نظری موجود نیست:

نتیجه گیری اخلاقیش تابلوه دیگه نه؟

رفیقی دارم که عاشق بنفشه افریقایی است،  من نیستم ،  به نظرم گل لوسی می رسد، شبیه این دختر شهری های است  که باید خواب و خوراک و ماشین و...