حداقل يه خال مي ذاشتن سر دماغ يكيشون

دارم يه فيلم كره اي نگاه مي كنم، نبم ساعت گذشته هنوز نتونستم پليسه رو از گانگستره تشخيص بدم، 

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

ولي منظورش يعني كي بود؟ نفهميدم

سن كه رسيد به پنجاه، فشار مي ياد به چند جا

١٤٠