اسمارت گيس طلا، هميشه و هرجا

قيافه حيرتزده تعميركار كولر وقتي بهم گفت: سه روزه باد داغ مي زنه ؟ چون شما دكمه ها رو برعكس مي زدي، اين پمپ آبه نه دور تند!

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

ولي منظورش يعني كي بود؟ نفهميدم

سن كه رسيد به پنجاه، فشار مي ياد به چند جا

١٤٠