۱۵ مرداد ۱۳۹۶

اسمارت گيس طلا، هميشه و هرجا

قيافه حيرتزده تعميركار كولر وقتي بهم گفت: سه روزه باد داغ مي زنه ؟ چون شما دكمه ها رو برعكس مي زدي، اين پمپ آبه نه دور تند!

هیچ نظری موجود نیست:

نه تو رو خدا حتما بیا گل و سرو را با گاو و بز مقایسه کن ببین می شه یا نه نابغه

استاد مي خوام مقالمو تطبيقي كار كنم مي شه؟ بله مي شه ، موضوعت؟  مي خوام نقوش گياهي را با جانوري مقايسه كنم مي شه؟ نظر خودت چيه؟!!!! ...