خواهرک و مادرک به دلیل سرما و تعطیلی دانشگاه اومدن پیشم ...دوباره خونه داغ شد...

خواهرکم از تو اتاقه می گه :اگه الان همای سعادت بیاد می دونی چه آرزویی داری ؟

گفتم: آره می دونم

گفت: پس آماده باش
و از اتاق اومد ه بیرون... چادر نمازش راسرش کرده لبه هاشو با دو تا دست گرفته و با یه سنجاق قفلی اونو زیر گلوش بسته با یه شلوارک قرمز زیرش در وسط اتاق پرواز می کنه و با دهانش صدایی در می اورد شبیه: فروش... فروش
جلو من رسیده بال می زنه با چهره ای خل چلانه می گه :بپرس دیگه وقتت داره تموم می شه بپرس..دیگه بپرس ..هما میره ها...

از خنده سکته کردم ...همای سعادت تا این حد بی ریخت ندیده بودم

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

ولي منظورش يعني كي بود؟ نفهميدم

ايرانيان غريب

ملت بامزه