۳ بهمن ۱۳۸۶

یه همکار بامزه خل وچل دارم… رفته اداره بیمه پرسیده:آقا شما هواپیما را هم بیمه می کنید؟
کارمنده جواب داده: داری؟

هیچ نظری موجود نیست:

نه تو رو خدا حتما بیا گل و سرو را با گاو و بز مقایسه کن ببین می شه یا نه نابغه

استاد مي خوام مقالمو تطبيقي كار كنم مي شه؟ بله مي شه ، موضوعت؟  مي خوام نقوش گياهي را با جانوري مقايسه كنم مي شه؟ نظر خودت چيه؟!!!! ...