یه همکار بامزه خل وچل دارم… رفته اداره بیمه پرسیده:آقا شما هواپیما را هم بیمه می کنید؟
کارمنده جواب داده: داری؟

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

ولي منظورش يعني كي بود؟ نفهميدم

سن كه رسيد به پنجاه، فشار مي ياد به چند جا

١٤٠