۲۵ بهمن ۱۳۸۶


خواهرم یه مرغ داره که بعد از یه مدتی شروع کرد به قوقولی قوقو کردن و تاج درآورد و خروس شد...غیر از این رابطه اش با گربه ها خیلی خوبه و همیشه می ايسته و گربه ها زیر سایه اش درازا می کشن ...

من فقط به اين فكر مي كنم كه اين پرنده چقدر مایه ننگ خانواده خودشه!!!

هیچ نظری موجود نیست:

نتیجه گیری اخلاقیش تابلوه دیگه نه؟

رفیقی دارم که عاشق بنفشه افریقایی است،  من نیستم ،  به نظرم گل لوسی می رسد، شبیه این دختر شهری های است  که باید خواب و خوراک و ماشین و...