جورج کلونیو چشاشو سبز کن، پوستش هم سفید کن، صورتشو بکش... می شه بقال سر کوچه ما

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

ولي منظورش يعني كي بود؟ نفهميدم

سن كه رسيد به پنجاه، فشار مي ياد به چند جا

١٤٠