۴ اسفند ۱۳۸۶


از حراج زمستانی استفاده کردم و خوشگلترین پالتو دنیا را خریدم اما خوشگلترین چکمه دنیا را پیدا نکردم! فکر کنم سردار رادان همه را خریده بود

هیچ نظری موجود نیست:

نه تو رو خدا حتما بیا گل و سرو را با گاو و بز مقایسه کن ببین می شه یا نه نابغه

استاد مي خوام مقالمو تطبيقي كار كنم مي شه؟ بله مي شه ، موضوعت؟  مي خوام نقوش گياهي را با جانوري مقايسه كنم مي شه؟ نظر خودت چيه؟!!!! ...