از حراج زمستانی استفاده کردم و خوشگلترین پالتو دنیا را خریدم اما خوشگلترین چکمه دنیا را پیدا نکردم! فکر کنم سردار رادان همه را خریده بود

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

ولي منظورش يعني كي بود؟ نفهميدم

سن كه رسيد به پنجاه، فشار مي ياد به چند جا

١٤٠