۵ اسفند ۱۳۸۶


- وايييييييي....اخيييييييييي اس ام اس زده گفته كجايي جوجو...چي جوابش بدم حالا؟

- بگو جوجو عمه اته

هیچ نظری موجود نیست:

نتیجه گیری اخلاقیش تابلوه دیگه نه؟

رفیقی دارم که عاشق بنفشه افریقایی است،  من نیستم ،  به نظرم گل لوسی می رسد، شبیه این دختر شهری های است  که باید خواب و خوراک و ماشین و...