۵ اسفند ۱۳۸۶


- وايييييييي....اخيييييييييي اس ام اس زده گفته كجايي جوجو...چي جوابش بدم حالا؟

- بگو جوجو عمه اته

هیچ نظری موجود نیست:

زندانهای آحری

بحثی داریم در معماری به نام روانشناسی   محیط،  اینکه بنا و انسان چه رابطه روانی با یکدیگر برقرار می کنند. مشاهده شده که ساخت یک مجموعه آ...