- وايييييييي....اخيييييييييي اس ام اس زده گفته كجايي جوجو...چي جوابش بدم حالا؟

- بگو جوجو عمه اته

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

ولي منظورش يعني كي بود؟ نفهميدم

سن كه رسيد به پنجاه، فشار مي ياد به چند جا

١٤٠