۷ اسفند ۱۳۸۶

قال امیر


- من از گیس طلا کوچیکترم
- اما گیس طلا از تو کوچیکتر میزنه!
- اخه من بیبی فیسم

-؟!!!!

هیچ نظری موجود نیست:

زندانهای آحری

بحثی داریم در معماری به نام روانشناسی   محیط،  اینکه بنا و انسان چه رابطه روانی با یکدیگر برقرار می کنند. مشاهده شده که ساخت یک مجموعه آ...