۱۳ اسفند ۱۳۸۶


- دختره کنار خیابون ایستاده بود باعشوه به ماشینا می گفت 50تا

- حالاواقعا پنجاه هزار تومن می ارزید؟


- اره بابا پول دوختش هم نمی شد...

هیچ نظری موجود نیست:

نتیجه گیری اخلاقیش تابلوه دیگه نه؟

رفیقی دارم که عاشق بنفشه افریقایی است،  من نیستم ،  به نظرم گل لوسی می رسد، شبیه این دختر شهری های است  که باید خواب و خوراک و ماشین و...