۱۳ اسفند ۱۳۸۶


- دختره کنار خیابون ایستاده بود باعشوه به ماشینا می گفت 50تا

- حالاواقعا پنجاه هزار تومن می ارزید؟


- اره بابا پول دوختش هم نمی شد...

هیچ نظری موجود نیست:

زندانهای آحری

بحثی داریم در معماری به نام روانشناسی   محیط،  اینکه بنا و انسان چه رابطه روانی با یکدیگر برقرار می کنند. مشاهده شده که ساخت یک مجموعه آ...