- دختره کنار خیابون ایستاده بود باعشوه به ماشینا می گفت 50تا

- حالاواقعا پنجاه هزار تومن می ارزید؟


- اره بابا پول دوختش هم نمی شد...

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

ولي منظورش يعني كي بود؟ نفهميدم

سن كه رسيد به پنجاه، فشار مي ياد به چند جا

١٤٠