۱۹ اسفند ۱۳۸۶


- خب ائی گچو رو کی باز می کنی
- گچو چیه ?بگو بنفشه خانم
(معلوم نیست چرا گچ پای دختر خاله بنفش رنگ است)
دخترخاله دوم به گچه می گه: بین خودمون باشه اگه بازت کردیم ودیدیم زیرش مو در نیاورده بودما هم می ریم خیلی جاهای دیگه راگچ میگیریم

هیچ نظری موجود نیست:

تصادف را دوست دارم

ديروز عصر رفته بودم دنبال كاغذ ديواري و كاشي حموم، از بس دير رفته بودم كه گرما نباشه به شب رسيدم ،دو سه تا مغازه ديدم و بر گشتم،منتظر ماشي...