۲۱ اسفند ۱۳۸۶

بدون شرح


دختر خاله می گه: چراحرفهای منو می نویسی..ننویس.. اونوقت وقتی من آدم معروفی شدم همه می فهمن من خل و چلم!!!

هیچ نظری موجود نیست:

نتیجه گیری اخلاقیش تابلوه دیگه نه؟

رفیقی دارم که عاشق بنفشه افریقایی است،  من نیستم ،  به نظرم گل لوسی می رسد، شبیه این دختر شهری های است  که باید خواب و خوراک و ماشین و...