۲۱ اسفند ۱۳۸۶

بدون شرح


دختر خاله می گه: چراحرفهای منو می نویسی..ننویس.. اونوقت وقتی من آدم معروفی شدم همه می فهمن من خل و چلم!!!

هیچ نظری موجود نیست:

زندانهای آحری

بحثی داریم در معماری به نام روانشناسی   محیط،  اینکه بنا و انسان چه رابطه روانی با یکدیگر برقرار می کنند. مشاهده شده که ساخت یک مجموعه آ...