۲۲ اسفند ۱۳۸۶


- lخب دستمزد شما چی می شه؟
- من دستمزد نمی گیرم
- چرا
- می خوام سرتون منت بذارم
- خب آخه من باید بعدا یه جوری جبران کنم،... به هر صورت نقدی یا جنسی؟
- ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

هیچ نظری موجود نیست:

تصادف را دوست دارم

ديروز عصر رفته بودم دنبال كاغذ ديواري و كاشي حموم، از بس دير رفته بودم كه گرما نباشه به شب رسيدم ،دو سه تا مغازه ديدم و بر گشتم،منتظر ماشي...