۶ اردیبهشت ۱۳۸۷

- تو این سایته معلوم شد که من تو زندگی قبلی ام یه زنی از قرن 16 بودم...نمی دونم تو این 5 قرن کجا بودم...

- 5 قرن فرصت داشتی آدم بشی ...اون وقت ببین چی شدی
-!!!

هیچ نظری موجود نیست:

نتیجه گیری اخلاقیش تابلوه دیگه نه؟

رفیقی دارم که عاشق بنفشه افریقایی است،  من نیستم ،  به نظرم گل لوسی می رسد، شبیه این دختر شهری های است  که باید خواب و خوراک و ماشین و...