۶ اردیبهشت ۱۳۸۷

- تو این سایته معلوم شد که من تو زندگی قبلی ام یه زنی از قرن 16 بودم...نمی دونم تو این 5 قرن کجا بودم...

- 5 قرن فرصت داشتی آدم بشی ...اون وقت ببین چی شدی
-!!!

هیچ نظری موجود نیست:

زندانهای آحری

بحثی داریم در معماری به نام روانشناسی   محیط،  اینکه بنا و انسان چه رابطه روانی با یکدیگر برقرار می کنند. مشاهده شده که ساخت یک مجموعه آ...