سخنران اول گفت که این دوصفت زنبارگی و شرابخواره گی که به ابن سینا نسبت می دهند کذب محض است واو مسلمان بسیار معتقدی بوده است
سخنران دوم اومد وگفت: ابن سینا همه اش دو تا صفت خوب داشت که شما اونم از گرفتید؟!!!

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

ولي منظورش يعني كي بود؟ نفهميدم

ايرانيان غريب

ملت بامزه