سخنران اول گفت که این دوصفت زنبارگی و شرابخواره گی که به ابن سینا نسبت می دهند کذب محض است واو مسلمان بسیار معتقدی بوده است
سخنران دوم اومد وگفت: ابن سینا همه اش دو تا صفت خوب داشت که شما اونم از گرفتید؟!!!

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

ولي منظورش يعني كي بود؟ نفهميدم

سن كه رسيد به پنجاه، فشار مي ياد به چند جا

١٤٠