۷ اردیبهشت ۱۳۸۷

سخنران اول گفت که این دوصفت زنبارگی و شرابخواره گی که به ابن سینا نسبت می دهند کذب محض است واو مسلمان بسیار معتقدی بوده است
سخنران دوم اومد وگفت: ابن سینا همه اش دو تا صفت خوب داشت که شما اونم از گرفتید؟!!!

هیچ نظری موجود نیست:

نتیجه گیری اخلاقیش تابلوه دیگه نه؟

رفیقی دارم که عاشق بنفشه افریقایی است،  من نیستم ،  به نظرم گل لوسی می رسد، شبیه این دختر شهری های است  که باید خواب و خوراک و ماشین و...