۷ اردیبهشت ۱۳۸۷

سخنران اول گفت که این دوصفت زنبارگی و شرابخواره گی که به ابن سینا نسبت می دهند کذب محض است واو مسلمان بسیار معتقدی بوده است
سخنران دوم اومد وگفت: ابن سینا همه اش دو تا صفت خوب داشت که شما اونم از گرفتید؟!!!

هیچ نظری موجود نیست:

زندانهای آحری

بحثی داریم در معماری به نام روانشناسی   محیط،  اینکه بنا و انسان چه رابطه روانی با یکدیگر برقرار می کنند. مشاهده شده که ساخت یک مجموعه آ...