۲۴ فروردین ۱۳۸۷

این دوتا سریال شهریار و قریب چقدر خوب تفاوت دو تا آدم اصیل و تقلبی را نشان می دهند...
البته منظورم آن دو تا نیست... این دو تاست: کیانوش عیاری وکمال تبریزی

هیچ نظری موجود نیست:

نتیجه گیری اخلاقیش تابلوه دیگه نه؟

رفیقی دارم که عاشق بنفشه افریقایی است،  من نیستم ،  به نظرم گل لوسی می رسد، شبیه این دختر شهری های است  که باید خواب و خوراک و ماشین و...