این دوتا سریال شهریار و قریب چقدر خوب تفاوت دو تا آدم اصیل و تقلبی را نشان می دهند...
البته منظورم آن دو تا نیست... این دو تاست: کیانوش عیاری وکمال تبریزی

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

ولي منظورش يعني كي بود؟ نفهميدم

ايرانيان غريب

ملت بامزه