۲۹ فروردین ۱۳۸۷


فیلم تمام شده اما مامان هنوز وسط عینکش را با انگشت نگه داشته رو چشمش ...آخه هر دو دسته عینکش شکسته
با خواهرک به این کارش می خندیدم اونم برامون آواز می خونه: به من نخند یه روز دلت دل به کسی می بنده...

هیچ نظری موجود نیست:

زندانهای آحری

بحثی داریم در معماری به نام روانشناسی   محیط،  اینکه بنا و انسان چه رابطه روانی با یکدیگر برقرار می کنند. مشاهده شده که ساخت یک مجموعه آ...