۳۰ فروردین ۱۳۸۷

تلوزیون نشست تخصصی "مطالعات زنان" را نشان می دهد . تعداد فراوانی زن به شدت چادری دور میز کنفرانس نشسته اند اما تنها سخنران یک مرد روحانی است.

نمی دونم چرا یاد کلیپ های اندی افتادم ...یک مرد با یک عالمه زن دورش...

هیچ نظری موجود نیست:

نتیجه گیری اخلاقیش تابلوه دیگه نه؟

رفیقی دارم که عاشق بنفشه افریقایی است،  من نیستم ،  به نظرم گل لوسی می رسد، شبیه این دختر شهری های است  که باید خواب و خوراک و ماشین و...