آخر شب رفتم تو اتاق دیدم تمام مدت سوتین صاحبخانه رو میز کامپیوترش بود....حالا فهمیدم چرا هر مهمونی که می رفت تواتاق میزبان کت یا مانتوشو بذاره، بیرون که می اومد لبخند عجیبی رو لبش بود...

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

ولي منظورش يعني كي بود؟ نفهميدم

ايرانيان غريب

ملت بامزه