۹ اردیبهشت ۱۳۸۷

- خانم دکترتمام کارهایی که گفتید انجام دادم و دیگه جلوگیری نکردم اما هنوزحامله نشدم ...
- اول همسرت باید آزمایش بده ...مطمئن که شدیم مشکل از اون نیست آزمایشات مربوط به تو رو شروع می کنیم
- بله گفته بودید بهش گفتم اما اون حاضر نیست آزمایش بده
- خب پس چرامی خوای از مرد به این بی شعوری بچه دار بشی؟
- ؟!!!

هیچ نظری موجود نیست:

زندانهای آحری

بحثی داریم در معماری به نام روانشناسی   محیط،  اینکه بنا و انسان چه رابطه روانی با یکدیگر برقرار می کنند. مشاهده شده که ساخت یک مجموعه آ...