۲۲ اردیبهشت ۱۳۸۷

خب اون دو تا دختر بسکتبالیست دانشگاه شهید بهشتی یادتون هست که

اخراجشون کردن...

اینو دیگه حتما باور می کنید ،نه؟

خب...غیر از این بود باید تعجب می کردیم. ...برتولد برشت اون همه سال پیش گفت:

براستی در دورانی تاریک زندگی می کنیم

هیچ نظری موجود نیست:

تصادف را دوست دارم

ديروز عصر رفته بودم دنبال كاغذ ديواري و كاشي حموم، از بس دير رفته بودم كه گرما نباشه به شب رسيدم ،دو سه تا مغازه ديدم و بر گشتم،منتظر ماشي...