خب اون دو تا دختر بسکتبالیست دانشگاه شهید بهشتی یادتون هست که

اخراجشون کردن...

اینو دیگه حتما باور می کنید ،نه؟

خب...غیر از این بود باید تعجب می کردیم. ...برتولد برشت اون همه سال پیش گفت:

براستی در دورانی تاریک زندگی می کنیم

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

ولي منظورش يعني كي بود؟ نفهميدم

ايرانيان غريب

ملت بامزه